STATUT FUNDACJI

„POWSTAŃ”

(tekst jednolity – uwzględnia zmiany z dnia 30.08.2019 roku)

R0ZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „POWSTAŃ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Rafała Siwińskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Janasa repertorium A nr 3136/2019 z dnia 09.08.2019 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji, właściwym ze względu na cel fundacji jest Minister właściwy ds. polityki społecznej.

§ 4.

 1. Siedzibą fundacji jest Miasto i Gmina Wronki, Powiat Szamotulski, Województwo Wielkopolskie
 2. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną a także może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność w kraju i za granicą innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi, może tworzyć oddziały, zakłady, realizować wspólne działania i projekty oraz pozyskiwać środki ze wszelkich źródeł we współdziałaniu z innymi organizacjami, instytucjami państwowymi i osobami fizycznymi i prawnymi, może także zakładać lub przystępować do już istniejących spółek prawa handlowego lub innych podmiotów, których cele działalności będą urzeczywistniały cel statutowy Fundacji.
 6. Fundacja całość dochodu przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 7. Fundacja może, dla realizacji projektów w ramach celów statutowych, zawierać partnerstwa z innymi podmiotami.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5.

Celem Fundacji jest:

 1. Resocjalizacja więźniów odbywających kary pozbawienia wolności.
 2. Podejmowanie działań w zakresie zwalczania recydywy.
 3. Pomoc rodzinom osób pozbawionych wolności.
 4. Podejmowanie działań mających na celu przygotowanie skazanego do wyjścia na wolność.
 5. Pomoc w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
 6. Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, sieroctwem, osobom z niepełnosprawnością, starszym oraz osobom obciążonym nałogami alkoholizmu czy narkomani.
 7. Resocjalizacja i edukacja, a także ogłaszanie Ewangelii w aresztach śledczych, zakładach poprawczych, zakładach pracy, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych, szkołach, schroniskach, rodzinach.
 8. Wykreowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

Cele określone powyżej będą osiągane w ramach wyłącznej działalności statutowej Fundacji, dotyczącej zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa i mogą być realizowane jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę, wsparcie i pomoc w pracy duszpasterskiej kapelana więziennego poprzez ewangelizację w więzieniu zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego
 2. Resocjalizację w więzieniu we współpracy z władzami zakładu karnego na podstawie zawartego porozumienia.
 3. Realizację programów wolnościowych w porozumieniu z władzami zakładu karnego a także z kuratorem sądowym.
 4. Współpracę z organizacjami specjalizującymi się w pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych i ich rodzin.
 5. Świadczenie pomocy prawnej, pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej, osobom opuszczającym zakład karny, ich rodzinom oraz wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 6. Promocja aktywizacji zawodowej dla osób pozbawionych wolności, bezdomnych, bezrobotnych, zagrożonych zwolnieniem z pracy, niepełnosprawnych.
 7. Świadczenie pomocy i wsparcia w poszukiwaniu pracy, miejsca zamieszkania w Polsce i za granicą.
 8. Opiekę i wsparcie moralno-duchowe dla wszystkich zagrożonych wykluczeniem społecznym a w szczególności dzieciom z rodzin patologicznych.
 9. Uświadamianie społeczeństwa o potrzebie akceptacji i konieczności wsparcia osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i promowanie udzielania im pomocy, aby zapobiegać izolacji w środowisku takich osób, poprzez organizowanie kursów, szkoleń, konferencji w placówkach oświaty, wychowawczych, opiekuńczo wychowawczych, kościołach, także poprzez promocję celów fundacji w różnych wydawnictwach czy środkach masowego przekazu.
 10. Prowadzenie działalności prewencyjnej wśród dzieci i młodzieży.
 11. Prowadzenie mediacji w zakresie dotyczącym celów fundacji.
 12. Udzielanie pomocy duchowej, rzeczowej, materialnej zgodnie z celami Fundacji.
 13. Organizowanie i finansowanie spotkań wspólnotowych zarówno na terenie więzienia i innych zakładów zamkniętych, jak również w warunkach wolnościowych we współpracy z różnymi organizacjami, mających służyć realizacji celów Fundacji.
 14. Organizacja, szkolenie i rozwój wolontariatu.
 15. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 16. Tworzenie ośrodków terapeutycznych dla uzależnionych.
 17. Budowa z pozyskanych środków schronisk dla bezdomnych, hospicjów, domów spokojnej starości dla najuboższych, domów przejściowych dla osób opuszczających zakład karny oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oczekujących na zakwaterowanie w innych domach pomocy czy ośrodkach terapeutycznych.
 18. Organizowanie i prowadzenie domów dziennego pobytu dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych.
 19. Opieka i wsparcie moralno-duchowe osób samotnych starszych i niepełnosprawnych w ich miejscach zamieszkania na zasadzie wolontariatu lub programu pomocowego.
 20. Organizowanie pielgrzymek do miejsc objętych kultem Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wycieczek turystycznych w kraju i za granicą, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin biednych oraz patologicznych.
 21. Organizowanie wycieczek, kolonii, obozów dla dzieci z rodzin ubogich oraz patologicznych.
 22. Organizowanie imprez publicznych w celach integracyjnych z osobami, którym w swoich celach statutowych pomaga Fundacja.
 23. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 24. Pozyskiwanie środków finansowych na działania związane z realizacja celów statutowych Fundacji,
 25. Prowadzenie działalności obsługowej i administracyjnej Fundacji w związku z realizacją jej celów statutowych,
 26. Inne działania pozwalające realizować cele statutowe Fundacji.

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (jedentysiączłotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. subwencji osób prawnych, grantów
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. ze środków ofiarności prywatnej
 5. działalności gospodarczej
 6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 7. z innych działań i czynności prawnych zgodnych z właściwymi przepisami prawa

§ 9.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

§ 10.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji / jednorazowej lub łącznej / w wysokości co najmniej trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS – mogą uzyskać tytuł Sponsora Fundacji, przy czym tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 12.

1. Do wydawania oświadczeń woli i rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych umocowany jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13.

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.

§ 14.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV.
ORGANY FUNDACJI

§ 15.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
 3. Rada Programowa Fundacji

§ 16.

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i powołany na okres 5 lat.
 2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
 3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17.

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes Fundacji.

§ 18.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 5. prowadzenie list ofiarodawców
 6. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu dla Rady Fundacji
 8. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art. 12 ustawy o fundacjach
 9. sporządzenie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Rady Fundacji
 10. zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
 11. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu
 12. zbycie majątku Fundacji za zgodą Rady Fundacji

§ 19.

1. Prezes Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§ 20.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

 1. śmierci członka
 2. złożenia rezygnacji
 3. odwołania przez Radę Fundacji

§ 21.

Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego Dyrektora.
Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

§ 22.

Do zadań Biura Fundacji należą:

 1. obsługa administracyjna Zarządu oraz Rady Fundacji
 2. bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji

§ 23.

Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd.

§ 24.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§ 25.

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, jest także organem opiniotwórczym dla Zarządu.
 2. Pierwszych członków Rady Fundacji powołuje Fundator, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Rada Fundacji składa się z 3 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 4. Do czasu powstania Rady Fundacji uprawnienia kontrolno-nadzorcze przysługują Fundatorowi.
 5. Po powołaniu Rady Fundacji Fundator może zostać jej członkiem a także pełnić rolę Przewodniczącego jeśli taka decyzja zapadnie w wyniku głosowania Rady.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może odwołać członka Rady i przez to pozbawić go członkostwa w Radzie, może to nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Rady.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c) odwołania, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu
d) śmierci członka

§ 26.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji
 2. inicjowanie kierunków działalności Fundacji
 3. propagowanie celów, dla których powstała Fundacja
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
 5. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji
 6. opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd
 7. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
 8. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
 9. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 27.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. O ile statut nie stanowi inaczej Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia spraw o szczególnym charakterze z inicjatywy Zarządu, bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Rada Fundacji zawiera umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne z Prezesem Fundacji oraz podejmuje decyzje o wysokości jego wynagrodzenia i nagrodach.
6. Z posiedzeń Rady Fundacji należy sporządzić protokoły.

§ 28.

Zarząd może powołać jako swój organ doradczy Radę Programową.
Rada Programowa Fundacji

 1. Jest organem doradczym Zarządu Fundacji
 2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Fundacji.
 3. Funkcje członków Rady Programowej są honorowe i bezpłatne.
 4. Rada Programowa może składać się od 1-10 członków.
 5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą:
  a) śmierci członka
  b) złożenia rezygnacji
  c) odwołania przez Zarząd Fundacji

ROZDZIAŁ V.
ZMIANA STATUTU

§ 29.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały, na skutek głosowania zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady. Zmiana statutu może dotyczyć również zmiany celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ VI.
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku, bądź w razie zrealizowania celów statutowych.
2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Rada Fundacji w formie uchwały, na skutek głosowania zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady, a przeprowadza ją Zarząd.
3. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra.
4. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji wskazane w uchwale Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały, na skutek głosowania zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady, a przeprowadza ją Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 32.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.